Hľadáte
právnu pomoc?
Dôverujte profesionálom.
Bezplatné
informácie
a rady.
Praha
Brno
Bratislava
Poskytneme vám právny servis na najvyššej úrovni, bez ohľadu na rozsah zadania.
10 rokov
skúseností
Klientom poskytujeme široké spektrum služieb zahrňujúcich všetky právne špecializácie.
Rýchlosť
komfort
a výsledky.

O nás Predstavenie našej spoločnosti

+ULTRA Legal s.r.o. je česko-slovenská advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva a občianskeho práva, finančného práva, správneho práva, ústavného práva, komunitárneho práva Európskej únie, due diligence, M&A, sporovej agendy, administrácie pohľadávok, vrátane právnej podpory v reštrukturalizačných a konkurzných konaniach.

Advokátska kancelária vo forme obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným bola založená v Prahe v roku 2014, a nadväzuje na dlhoročné skúsenosti a odbornú prax jej zakladajúcich partnerov, ktorí poskytujú právne služby v Českej republike a v Slovenskej republike už od roku 2005.

V záujme priblíženia sa klientom Advokátska kancelária v priebehu roku 2014 otvorila pobočku v Brne a v roku 2015 založila pobočku v Bratislave v Slovenskej republike. Prostredníctvom siete spolupracujúcich zahraničných advokátov a daňových poradcov Advokátska kancelária zabezpečuje komplexné právne a účtovné poradenstvo na medzinárodnej úrovni v rámci celej Európy, Afriky, USA a krajín Stredného východu.

Objednajte sa na konzultáciu +421 (0) 2 33 889 333

Profesionalita

Partnerstvo

Proaktívnosť

Tri hlavné princípy, ktoré tím Advokátskej kancelárie sleduje pri každodennom poskytovaní právnych služieb pre svojich klientov.


Služby

+ULTRA Legal s.r.o. je moderná dynamicky rozvíjajúca sa česko-slovenská advokátska kancelária s medzinárodným dosahom
poskytujúca komplexné právne poradenstvo zameriavajúca sa najmä na oblasti práva:


Obchodné právo

poskytujeme komplexné právne služby súvisiace s korporátnou agendou obchodných spoločností (založenie, zmeny, zlúčenie, splynutie spoločností, likvidácia spoločností, virtuálne registračné sídla pre spoločnosti), fúzie a akvizície, investičné poradenstvo, vypracovanie zmlúv, due diligence,

Právo cenných papierov

poskytujeme komplexné právne služby súvisiace s cennými papiermi (akcie, zmenky, dlhopisy), registrácia prevodu cenných papierov u centrálneho depozitára cenných papierov, poradenstvo pri emitovaní dlhopisov a akcií

Občianske právo

poskytujeme komplexné právne služby súvisiace s pozemkovým právom, príprava zmlúv, analýza zmlúv, zastupovanie v dedičských konaniach, právne poradenstvo v oblasti reštitúcií, sporová agenda

Právo duševného vlastníctva

poskytujeme komplexné právne služby súvisiace s autorskými právami, licenčnými zmluvami, registráciou ochranných známok, patentovými právami, know-how

Daňové a finančné právo

poskytujeme komplexné právne služby a prostredníctvom externých daňových poradcov a audítorov aj daňové a audítorské služby v oblastí daňových konaní pred štátnymi inštitúciami, v oblasti daňovo štrukturovaných transakcií

Insolvencia a konkurzné právo

poskytujeme komplexné právne služby súvisiace s uplatňovaním práv klientov v insolvenčných a konkurzných konaniach, prihlasovanie pohľadávok klientov a ich administrácia v rámci prebiehajúcich konkurzných a insolvenčných konaní, komplexné právne a podnikateľské poradenstvo a podpora pri uskutočňovaní reštrukturalizačných procesov a právna podpora risk managmentu spoločností

Správne právo

poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri zastupovaní klientov v správnom konaní pred správnymi orgánmi, a inými verejnoprávnymi inštitúciami, vrátanie prípravy odvolaní a iných opravných prostriedkov, právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Ústavné právo

poskytujeme komplexné právne služby pri zastupovaní klientov vo veci ochrany základných práv a slobôd klientov v konaní pred Ústavným súdom, Európskym súdom pre ľudské práva, vrátane prípravy odvolaní a iných opravných prostriedkov

Komunitárne právo Európskej únie

poskytujeme komplexné právne služby pri ochrane práv klientov vyplývajúcich z priamo aplikovateľných noriem Európskej únie, zastupovanie klientov pred regulačnými inštitúciami Európskej únie, vrátane prípravy odvolaní a iných opravných prostriedkov

Arbitráž a sporová agenda

poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri zastupovaní klientov vo veci vymáhania dotknutých práv a oprávnených záujmov klientov pred súdmi, právne poradenstvo pri mimosúdnom a súdnom vymáhaní pohľadávok klientov, poradenstvo a zastupovanie v exekučnom konaní, právne zastupovanie pri realizácii výkonu záložných práv, zastupovanie v rozhodcovskom konaní a medzinárodných arbitrážach

Rodinné právo

poskytujeme právne poradenstvo pri rozširovaní a zužovaní rozsahu BSM, zastupovanie maloletých v kolíznych situáciách v súdnom konaní (schvaľovanie prevodu majetku), vyporiadanie majetku z BSM po zániku manželstva

Trestné právo

poskytujeme právne služby pri zastupovaní klientov v trestných veciach týkajúcich sa vybraných majetkových a ekonomických trestných činov, zastupovanie klientov ako poškodenej strany v trestnom konaní, vrátane prípravy odvolaní, sťažností a iných opravných prostriedkov

Ľudia

+ULTRA Legal s.r.o. advokátska kancelária je tvorená tímom renomovaných právnikov registrovaných v České advokátní komoře a v Slovenskej advokátskej komore. V záujme komplexného poskytnutia služieb klientom spolupracujeme s externými daňovými poradcami, audítormi, znalcami a prekladateľmi.


Tím právnikov Advokátskej kancelárie poskytuje komplexné právne služby v Českej republike (Praha, Brno) a v Slovenskej republike (Bratislava), pričom v rámci Advokátskej kancelárie sa jednotliví právnici špecializujú na vybrané oblasti práva a pri poskytovaní služieb je klientovi vytvorený tím odborníkov pozostávajúci z právnikov a externých poradcov potrebných na úspešné riešenie požiadavky klienta.

Odbornosť a vzdelanie

+ Advokátska kancelária zabezpečuje pre svojich právnikov pravidelné odborné vzdelávanie na odborných seminároch, podujatiach ako aj na jazykových kurzoch, čím neustále zvyšuje odbornosť jej právnikov.

+ Právnici Advokátskej kancelárie poskytujú klientom v plnom rozsahu právne služby v českom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

+ Advokátska kancelária +ULTRA Legal s.r.o. je v súlade so zákonom o advokácii poistená s poistným krytím na sumu 50.000.000,- Kč pre každého spoločníka.

Každý prípad vnímame ako výzvu a sme pripravení ju naplniť s rovnakým nasadením ako tie predchádzajúce.

Naše motto

PLUS ULTRA

latinsky “PLUS OULTRE“

bolo aj mottom posledného cisára Svätej rímskej ríše Karola V. z Habsburskej dynastie. Pri poskytovaní služieb pre klientov a hľadaní najvhodnejšieho riešenia sa neuspokojíme s tradičnými konvenčnými postupmi a hranicami, ale hľadáme komplexné odborné riešenia, ktoré najlepšie dosiahnu odôvodnené potreby a ciele klientov a zabezpečia ochranu práv a oprávnených záujmov našich klientov.