Právne upozornenie

Elektronická komunikácia

  • E-maily odosielané zo systému +ULTRA Legal s.r.o. sú určené len pre ich adresáta / adresátov a môžu obsahovať dôverné informácie. Ak ste akýkoľvek e-mail odoslaný zo systému +ULTRA Legal s.r.o. obdržali omylom, ihneď nás prosím kontaktujte.
  • Elektronická komunikácia môže byť ovplyvnená poškodením dát, oneskorením, neoprávnenými prílohami alebo počítačovými vírusmi. +ULTRA Legal s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie dát, oneskorenie, neoprávnené prílohy, vírusy alebo ich následky. Špecifické právne otázky môžu vznikať pri použití e-mailu na komunikáciu medzi klientom a advokátom. Ak máte záujem o ďalšie informácie o možných dopadoch komunikácie e-mailom, prosím kontaktujte nás. +ULTRA Legal s.r.o. vychádza z predpokladu, že každý kto s nami komunikuje e-mailom, akceptuje riziká z toho vyplývajúce.

Upozornenie

  • Právne služby v Českej republike sú poskytované spoločnosťou +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, so sídlom Sokolovská 270/201, Praha 9, PSČ: 190 00, IČ: 028 94 742, DIČ: CZ02894742 zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 225045 vedenou Mestským súdom v Prahe.
  • Mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi je poverená Česká advokátska komora – http://www.cak.cz.
  • Právne služby na Slovensku sú poskytované prostredníctvom organizačnej zložky spoločnosti +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, organizačná zložka, so sídlom Grösslingová 56, Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 47 255 480, DIČ: SK2024139601, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2524/B.
  • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi v Slovenskej republike zabezpečujú (i) orgány alternatívneho riešenia sporov uvedené v § 3 ods. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (ii) právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).
  • Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme zabezpečili správnosť informácií na týchto internetových stránkach a odkazoch tu uvedených. Napriek tomu s ohľadom na charakter tohto média a riziko porušenia dát nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z použitia či spoľahnutia sa na informácie a odkazy uvedené na týchto stránkach.